• Spoorweglaan 25, 2850 Boom
 • 03/888 92 92
 • katleen.gielis@dereuzenboom.be
 • Info school

  De Reuzenboom de school waar ieder blaadje groeit.

  De woonomgeving waarin onze school gevestigd is, kunnen we best omschrijven als een ‘rijke’ mengelmoes.  Er is een grote diversiteit tussen de inwoners van de buurt en dus ook in de leerlingenpopulatie van onze school.

  We zijn een team gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten dat kinderen kansen geeft om te groeien en te leren.

  We bieden zorg aan ieder kind.  De verscheidenheid brengt zijn eigen zorgvragen mee.  We willen niet dat het ten koste gaat van de kwaliteit van ons onderwijs.

  Integendeel, precies omdat we ons telkens weer oefenen in het zien van en het inspelen op de zorgvragen van kinderen, leren we die stijl en aanpak aanwenden bij alle kinderen, ook bij de sterken. In die zin biedt onze school een sterke leeromgeving voor alle kinderen.

  Onze school is een echte oefenplaats voor kinderen in het samenleven: elkaar in “het anders zijn” leren kennen, begrijpen en waarderen.

  We willen op een respectvolle manier omgaan met de kinderen, de ouders en elkaar.

  Wij zijn een school…

  I … waar open communicatie en een goede samenwerking belangrijk zijn.

  We streven als school naar een vlotte, open en duidelijke communicatie met alle betrokkenen.  Dit verhoogt de betrokkenheid en optimaliseert de samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we samen bouwen aan onze school: met collega’s, kinderen, ouders, externen,…  Iedereen telt mee en iedereen bouwt mee aan onze school. We hebben elkaar nodig. We willen in dezelfde richting kijken. En vooral zichtbaar maken waar we op school mee bezig zijn.

  Een vlotte, open communicatie en een goede relatie met ouders vinden we belangrijk. Een goede samenwerking en verstandhouding met hen is voor ons belangrijk met het oog op de groei van de kinderen. Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Daar gaan we vanuit. Daarom zijn ouders voor ons partners in de opvoeding van de kinderen. We gaan samen op weg!

  We geloven dat regelmatig contact (formeel en informeel), herhaald overleg en een echte participatie de ouderbetrokkenheid stimuleert en kan doen toenemen. Daarom streven we er ook naar om ouders te betrekken bij (klas)activiteiten.

  Openheid, vertrouwen, luisterbereidheid en samenwerking eisen een wederzijdse respectvolle omgang met elkaar.

  Daar willen we samen in groeien.

  Nodige informatie en duidelijke afspraken vinden we essentieel om samen school te maken.

  We streven er tevens naar om op een open, duidelijke en efficiënte manier in gesprek te gaan en in gesprek te blijven met de talrijke externen die bij onze school betrokken zijn.

  Het doet ons plezier, geeft ons een goed gevoel en voldoening als we mogen ervaren dat deze samenwerking onze kinderen verder helpt en doet groeien.

  Van een school met een open communicatie en een goede samenwerking met alle betrokkenen, worden vooral de kinderen beter!

  II … waar een gemotiveerd team kwaliteitsvol onderwijs biedt.

  Een enthousiast, gemotiveerd team – met een hart voor kinderen – biedt kwaliteitsvol onderwijs in De Reuzenboom.  Elke dag opnieuw met deze kinderen mogen werken en hen alle kansen geven om echt zichzelf te mogen/kunnen zijn, vraagt veel verantwoordelijkheid, maar geeft ook veel voldoening.

  Ons streefdoel is dat alle kinderen zich op elk gebied zo goed mogelijk ontwikkelen.

  We leggen de lat hoog!

  Met ons onderwijsaanbod willen we kinderen stimuleren, motiveren en uitdagen om stapsgewijs – via vaste leerlijnen – de werkelijkheid in al zijn facetten te verkennen en te ontdekken (levensecht leren). Daarom trekken we regelmatig buiten de klasmuren op leeruitstap, ook al is dat niet steeds eenvoudig. Het geeft extra uitdaging aan het leren. Kinderen doen het graag.

  We respecteren de kinderen in hun eigenheid.  Daarom willen we kinderen goed opvolgen via observatie en een goed uitgewerkt leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we – zoveel als mogelijk – differentiëren en de passende begeleiding inzetten. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op die manier maximale groeikansen krijgen om de vooropgestelde leerplandoelen te bereiken.

  We willen aandacht schenken aan alle facetten van de ontwikkeling. Niet alleen het cognitieve is belangrijk voor ons.

  Ook muzische vorming, bewegingsopvoeding, sport en spel, sociale en emotionele ontwikkeling, leren omgaan met elkaar zijn belangrijk voor de toekomst van kinderen.

  We willen kinderen laten uitgroeien tot waardevolle mensen, die op een beleefde, respectvolle manier kunnen omgaan met elkaar.  We maken er ook een punt van te investeren in respectvol gedrag t.o.v. natuur, materialen,…  We zijn er ons wel degelijk van bewust dat wij – als volwassenen – hierin een voorbeeldfunctie hebben.

  We willen ook blijvend investeren in het aanbieden van extra activiteiten. Op die manier kunnen kinderen steeds meer hun talenten ontdekken, verder ontwikkelen en inzetten. Hen vertrouwen geven en zelfvertrouwen laten opbouwen. Dit zorgt voor een open sfeer. Een aangename leeromgeving bevordert de motivatie, doet groeien. Maar een goede sfeer veronderstelt ook een duidelijke structuur en organisatie.

  We willen kinderen begeleiden naar zelfstandigheid en hen verantwoordelijkheid geven. Alle kinderen prikkelen om het leerproces actief in eigen handen te nemen en van elkaar te leren. Daarom stimuleren we leerlingeninitiatief en zelfontdekkend leren.

  Ook discipline om goed te kunnen werken is essentieel. Duidelijke afspraken en regels ontbreken niet. Die zijn nodig om goed te functioneren als leerkracht en als leerling.  Ze brengen rust en geven veiligheid.

  III … waar ieder kind zichzelf mag zijn.

  Elk kind kansen geven, daar is het ons om te doen!

  Kinderen aanvaarden zoals ze zijn met hun mogelijkheden en talenten.

  Geen enkel kind is zoals een ander. We geloven dat kinderen net in hun verschil – hun anders-zijn – aangesproken mogen en moeten worden. We willen voor hen een school zijn waarin ze hun talenten kunnen ontdekken, verder ontwikkelen en durven tonen aan elkaar.

  Daarom vertrekken we in ons onderwijs vanuit de interesses en de leefwereld van kinderen. We zoeken voor kinderen telkens naar die nieuwe stap in hun ontwikkeling.

  Dat maakt leren spannend! Dat motiveert en stimuleert kinderen.  Dat zorgt dat ze sterk(er) betrokken zijn bij het leren.

  We leren kinderen doorzetten wanneer iets niet meteen lukt.  Ze krijgen ruimte om te experimenteren.

  Ik kan iets en ik krijg mijn tijd om er te geraken. Deze gedachten zorgen ervoor dat kinderen zin hebben om elke dag opnieuw weer naar school te komen. 

                Dit verhaal betekent voor ons:

  Dat ze met een goed gevoel naar huis kunnen gaan en zo uitgroeien tot gelukkige kinderen.

  Door vooral in te zetten op positieve feedback, hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en het zelfvertrouwen bij kinderen. Complimenten geven en krijgen, zorgt immers voor groeikracht.

  Niet iedereen is even creatief of knap voor taal of rekenen, even sportief,… . Dat weten we en daar proberen we ons onderwijs op af te stemmen. Naargelang de zorgvraag van kinderen zullen we dus ook moeten differentiëren en zorgbegeleiding inzetten om elk kind maximale groeikansen te bieden. Ons onderwijs wordt dan ook gedragen door een sterk uitgebouwd zorgbeleid en een goed georganiseerd zorgteam. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van de expertise van externe begeleiders. We kiezen er ook voor om  – op gepaste tijdstippen – in leergroepen klasdoorbrekend te werken. Dit geeft ons meer kansen tot differentiatie.

  Hoe we naar kinderen kijken wordt mooi verteld in de parabel van het mosterdzaadje.

  Over zaadjes…

  Jezus vertelt:
  ‘Waarmee kan Ik het rijk van God vergelijken,
  of waarmee kan Ik dat duidelijk maken?
  Je kunt het vergelijken
  met een mosterdzaadje dat gezaaid wordt.
  Een mosterdzaadje is het kleinste
  van alle zaadjes.
  Maar als het gezaaid is,
  schiet het op en wordt het groter.
  Het krijgt zo’n takken,
  dat de vogels,
  in zijn schaduw,
  hun nesten kunnen bouwen.’

  Ieder kind telt mee en kan groeien op eigen tempo. Hoe minimaal de mogelijkheden ook zijn, we blijven investeren en geloven in elk kind. We geven telkens opnieuw kleine aanzetten, in de hoop dat het kind blijft groeien en ontwikkelen.  We willen ervoor zorgen dat onze kinderen er later in hun leven als mens en als persoon mee verder kunnen. Hierbij willen we ook elkaar steunen en bouwstenen aanreiken. We doen ‘iets’ om verder te geraken. We geloven dat iedereen er sowieso rijker van wordt. Geloven in elk kind en in elkaar betekent ook kunnen loslaten: we moeten niet altijd alles weten, dat is voor ons de essentie van geloven, niet makkelijk maar toch…

  Wij willen bovenal een school zijn waar respect, plezier en discipline de dragende waarden zijn. Deze waarden geven richting aan ons handelen en willen we laten oplichten op school. Dit willen we onze kinderen voorleven en bijbrengen!

  Dit alles willen we waarmaken in een veilige, geborgen, vriendelijke en gemoedelijke sfeer, ondersteund door een duidelijke structuur en heldere afspraken.

  IV … waar geloven ruimte krijgt en inspireert.

  Onze school is een eigentijdse katholieke school. Op onze eigen manier willen wij dit gegeven waar maken in onze school vandaag.

  Alle kinderen zijn welkom in onze school.  Er is ruimte voor verscheidenheid en respect voor ieders geloof of levensovertuiging. We verwachten wel dat wie kiest voor onze school, openstaat en zich loyaal opstelt voor deze dimensie van ons opvoedingsproject.  Dat iedereen op zijn manier deelneemt aan hoe we dit beleven op school.

  Doorheen heel ons onderwijs en schoolleven willen we openstaan voor wat ons mens-zijn te boven gaat. We scheppen ruimte voor een gelovige kijk op het leven.  We willen onze kinderen met deze overtuiging laten kennismaken, zodat ze een eigen keuze kunnen maken.

  Alle kinderen volgen in onze school de katholieke godsdienstles. Ze leren Jezus en verhalen uit de Bijbel kennen. We willen kinderen de diepere betekenis van de belangrijkste Bijbelverhalen laten ontdekken, onszelf laten voeden door de verhalen.  We willen samen op zoek gaan naar en laten voelen wat de Bijbelverhalen vandaag voor ons kunnen betekenen.

  Ook religieuze symbolen en aankleding krijgen een plaats in onze school.

  De dragende waarden die we willen voorleven en doorgeven aan onze kinderen vinden hun oorsprong in de christelijke traditie. 

  Bij ons op school is ook aandacht voor armoede, onrecht en solidariteit met minderbedeelden.  We durven anders kijken en handelen, voorbij het vanzelfsprekende. We zijn ervan overtuigd dat investeren in het geluk van anderen gelukkig maakt.

  We maken in onze klas bewust ruimte en tijd vrij om samen met de kinderen te bidden en te danken, te luisteren en samen op weg te gaan. 

  Sterke momenten in het kerkelijk jaar willen we samen – op schoolniveau – vierend en bezinnend met elkaar beleven. Nooit worden leerlingen verplicht om actief aan christelijke gebeden en rituelen deel te nemen, wel om erbij te zijn en respectvol om te gaan met onze gebruiken. Ook ouders worden uitgenodigd op onze schoolvieringen.

  Samen genieten van de sfeer van het samenzijn versterkt de samenhorigheid en schept verbondenheid.