Verslag schoolraad 3 oktober 2017

 Goedkeuring verslag 20 juni ’17:                                                                                                                                          -OK  

 

 Telling 1 september ’17:   

-Zie bijlage: reeds ontvangen tijdens vergadering.

-Telling 1 februari ’18 gaat nog positiever uitdraaien.

  Geboortejaar 2015, de huidige instapklas zit volledig vol met 50 inschrijvingen.

  Geboortejaar 2014, de huidige 1e kleuterklas zit ook volledig vol met 50 kinderen.

-We zien soms wel een verloop van leerlingen in onze school, maar ‘verhuis’ is vaak de oorzaak.

                                                                                                             

 Directie 2e graad :

- Rudi De Loenen was directeur Olvi 2e graad. Hij heeft vanaf 2017-2018 een andere functie in

  de onderwijssector.

-Els Verbeeck is huidig directeur Olvi 2e graad.

  Veerle Verbeecke is beleidsondersteuner.

                                                                                                                                                                            

 

 Ondersteuningsnetwerk :   

-Onze school is aangesloten bij Antwerpen Plus.

 Laura Flies is onze taakondersteuner. Zij was eerder als GON-begeleidster en werkzaam in

 onze school, dus m.a.w. we kennen elkaar.

-Leerlingen van type 4 vallen onder het ondersteuningsnetwerk met het BuO ‘Groenlaar’.

-Enkel leerlingen met een officieel attest / diagnose mogen ondersteund worden.

 Deze ondersteuning is dus niet toegankelijk voor iedereen daar deze testing zéér kostelijk is.

 Testen worden afgenomen door een multidisciplinair team zoals bv. COS, Kinderplaneet ….

 CLB komt alleen tussenbeide wanneer zij op de hoogte zijn van beperkte financiële middelen,

 maar mag zelf geen diagnose stellen.

  

 Nascholingen :  

- Zie bijlage: reeds ontvangen tijdens vergadering.

-Meeste aandacht gaat uit naar de prioriteiten die uit de doorlichting zijn gekomen.

  Bv. Taal, ZILL >>>> Hier wordt een werkgroep rond georganiseerd. Deze werken dingen uit en

        koppelen dit terug naar het personeel.

-‘Data geletterdheid’ >>>> dit is een nieuwe soort doorlichting. We verdiepen ons hierin en gaan

  na wat we moeten aanpassen/ kunnen laten vallen.

 Speelplaats : 

- Zie bijlage: reeds ontvangen tijdens vergadering.

- Op 15-01-’18 gaat de realisatie van het tweede deel van de speelplaats van start.

  Einde werken voorzien voor het schoolfeest, 24-03-‘18

- Wat houdt dit in? Plaatsing 2 tuinhuizen kleuterschool

                               Plaatsing 3 tuinhuizen lagere school

                               Rubber tegels blijven

                               Groene zone >>>> rioolbuis met heuvel, hutjes van wilgentakken

                               Aan het sportveld / kant park worden gekleurde panelen bevestigd

                               (Deze kleuren worden ook in afsluiting gebruikt)

                               Achter het sportveld wordt een stuk afdak geplaatst

-Tijdens de werken (vraag moet nog gesteld worden aan gemeente) een stuk van de   

  Eikenstraat gebruiken als speelplaats (?) alsook de speelplaats van de voormalige

  Jongensschool (reeds bevestigd)

 

  Babbelboom :

-Voortzetting tijdens eerste trimester schooljaar ’17-‘18

-Nadien mogelijke uitbreiding naar andere scholen toe / andere scholen er bij betrekken.

-Een externe persoon geeft deze les en dit in functie van ‘ouder zijn’ en contact opnemen

  met de school.

-Bespreking volgt eind december ’17 of begin januari ’18. Daarna evaluatie of dit wordt

  Voortgezet.

-Ouders van leerlingen die vorig jaar onze school verlieten (ex-6e leerjaar) hebben opnieuw

  gevraagd of zij mogen deelnemen. Dit kan zolang de groep niet te groot wordt.

  

  Middagtoezicht :

-Bijdrage van de ouders werd dit schooljaar verhoogd

  >>> meer kinderen = meer personeel = meer kosten

-Einde schooljaar ’17-’18 bekijken of de bijdrage van de ouders de kosten dekken.

  Mogelijk naar volgend schooljaar een vermindering toestaan bij 3e / 4e  kind (?)

-Oproep via Facebook >>> We zijn op zoek naar mensen die toezicht willen doen op de

  speelplaats.

 

 Oudervereniging :

-Voortbestaan wordt in vraag gesteld.

  Géén vrijwilligers meer te vinden.

  Géén nieuwe instroom vanuit de kleuterschool.

-Bespreken in Babbeltak om zo deze mensen te engageren.

  

Data volgende vergaderingen schooljaar ’17-‘18: Di 06-02-‘18

                                                       Di 19-06-‘18

Verslag schoolraad 20 juni 2016

  Goedkeuring verslag 16 februari’16:                                                                                                                                          -OK  

-Opmerking: Wanneer je geen lid bent van facebook kan je de foto’s die de klassen op fb zetten

  niet bekijken. Hier is geen oplossing voor.

-Pestformulier vanaf eind juni te raadplegen / gebruiken. Deze aanvragen komen dan

  rechtstreeks bij de directie.

Wijziging schoolreglement: 

-Omwille van het M-decreet wordt er bij inschrijving meer informatie aan de ouders gevraagd.

  Ouders ondertekenen deze inschrijving onder ontbindende voorwaarden. Wanneer er te weinig

  of onvoldoende informatie over het kind wordt gegeven , kan deze inschrijving teniet worden

  gedaan.   

-Ontslagnemende leden: Ludo Laureysens, Leo Lauriks, Bruno Struyf.  Nieuw lid: Tom Claes.

-CLB-medewerkers zijn dezelfde dan dit schooljaar.  

-Specifiek voor onze school: vanaf’16-’17 zal er enkel nog water gedronken worden op onze school

 (kraantjeswater). 

-We kunnen geen verse soep aanbieden op school. Er is heel wat te doen om wetgeving &

  attesten. Dit zou de kostprijs die we moeten doorrekenen aan lln de hoogte in jagen.   

-Wanneer ouders hun schoolrekeningen niet betalen, worden de kosten van aangetekende

  zendingen ten laste van de ouders gelegd. De gebruikelijke basisherinneringen blijven bestaan.  

Prioriteiten: 

-Schooljaar ’16-’17 ‘wereldoriëntatie’ volledig afwerken.

-Opstellen van regels & afspraken i.v.m. speelplaats en schoolgebouw.  Dit a.h.v. pictogrammen

  zodat deze duidelijk zijn voor iedereen.  

-Opstarten ‘taal’ dit met behulp van onze pedagogische begeleiding.

-Nieuwe leerplan: ZILL (zin in leren, zin in leven): Eerste info, hoe gaan we hier als school mee

  werken?

Lestijden:

-Telling op 1-10-’16 wegens herstructurering.

-Directie doet een prognose naar lestijden. Volgens de inschrijvingen ziet dit er positief uit.

-Op zoek naar 2 interims voor 6A & 6B omwille van zwangerschap.

Participatiedecreet:

-Geen vragen hieromtrent.

Bouw: 

-Op de planning staat nog de 3e en laatste uitbreiding van de speelplaats. Afwerking (hopelijk)

  voorzien tegen voorjaar ’17.

-Speeltijden worden uitgetest en geëvalueerd.

  Test: 8.30u – 13.30u: alle lln samen op afgesproken ruimtes.

           VM speeltijd: Lagere school (1-2-3-4-5-6)samen / kleuters >>>> op 2 momenten.

           NM speeltijd: 1-2-3 lagere / 4-5-6 lagere / kleuters  >>>> op 3 momenten.

Scholengemeenschap:

-Geen meldingen die op de werking van onze school invloed hebben.

Nieuwe schoollogo:

-Werd getoond aan de leden.

Opendeurdag:

-Zaterdag 3-09-’16 vanaf 14u.

-Wat staat er op de planning? 14u-17u Zoektocht doorheen onze school. Iedereen kan zo een

                                                             kijkje nemen in onze nieuwe huisvesting.

                                                14u- …. Kraampjes bemand door verschillende Boomse  

                                                            verenigingen vb. jeugdbewegingen, muziekschool,

                                                            harmonie, beukennootje, CC De steiger, bib,

                                                            oudervereniging, …

                                                14u- …. Drank- & eetgelegenheid.

Nieuwe directie:

-De Kade: Annemie Coopman

-Middenschool: 1e graad: Jan Smits

                        2e graad: Rudi De Loenen

                        3e graad  ???

-Algemeen directeur: Lucien Van Zwijnsvoorde

 Pensioen:

Werner Gebruers gaat op 30-06-’16 met pensioen

 

Data volgende vergadering schooljaar ’16-‘17: Di 11 okt ‘16

                                                     Ma 13 febr’17

                                                     Ma 19 juni’17

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.