Verslag schoolraad juni 2018

 

 Goedkeuring verslag 6 februari’18: 

-OK  

 Afscheid Gert :

- Schoolraad kan zelf beslissen of er verkiezingen plaatsvinden.

                                                                        

 Oudervereniging stopt:

- Dit wordt meegedeeld aan de ouders tijdens de infoavond begin september.

- Volgend schooljaar volgt er een nieuwe oproep per brief. Bij onvoldoende positieve reacties worden

  de activiteiten NIET overgenomen met uitzondering van de ‘taart en wijnverkoop’ (omwille van de

  opbrengst +/- 2000euro)

- Het schoolfeest wordt georganiseerd met hulp van losse medewerkers.

- We stellen ons de vraag: ‘Wat is de rol van een oudervereniging?’

  Vooraleer er een nieuwe oudervereniging wordt op gestart, willen we hier duidelijke afspraken

  rond maken.

  NU dient deze oudervereniging louter als financiële ondersteuning in functie van de kinderen.

  Bv. Aankoop van didactisch materiaal, speelplaatswerking …

- De mogelijkheid bestaat om deze mensen hun hulp in te roepen als begeleider van schooluitstappen      

  en sportdagen.

- Uit de tevredenheidsenquete scoort de vraag naar een oudervereniging hoog. Maar helaas is de

  tijdsgeest veranderd en is er weinig of geen vrijwillig engagement meer van de ouders.

                                                          

 Prioriteiten:    

- SOCIO-EMO >>> ‘Geweldloos verzet’ >>> Aanpak binnen onze school opbouwen.

        ° Er wordt meer geweld gepleegd tussen leerlingen en tegenover leerkrachten.

        ° Verbaal geweld tussen leerlingen onderling.

        ° Verbaal geweld van ouders tegenover leerkrachten en directie.

        ° Wij willen als team hier sterker in worden, om zo andere leerlingen die hieronder lijden

           beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.

- TAAL >>> Actiepunt school- en instructietaal.

- ZILL >>>Nieuwe leerplan integreren.

- WO >>> Techniek integreren.

 Nascholingen:

- Tijdens schooljaar ’18-’19 staan deze in teken van ZILL en SOCIO-EMO.

- Nadeel: prijsstijging van nascholingen.

 Lestijden: 

- Kleuters: 9 lestijden minder omwille van late instap 2,5 jarigen.

- Lagere school: 9 lestijden meer.

- NIEUW: ‘Lerarenplatform’ >>> Dit zijn lestijden op niveau scholengemeenschap.

                                             >>> Berekend op de uren van ’17-’18 , zou dit ongeveer 34 lestijden

                                                  opleveren.

                                             >>> Personeelslid wordt aangeworven van 1/10 tot 30/6 voor

                                                  minimaal een halftijdse betrekking.

               DOEL: ° Jonge leerkrachten in school en/of scholengemeenschap te houden.

                          ° Doet vervangingen in eigen school of in de scholengemeenschap.

                          ° Taak bestaat uit minimaal 85 % vervangingen en 15 % zinvolle pedagogische

                             taken.

 

  Wijzigingen schoolreglement: 

- Wet op de privacy aanvullen.

- Absoluut en permanent rookverbod in en rond het schoolgebouw (speelplaats)

- Leerlingenbegeleiding: Taak van CLB verdeelt tussen school en pedagogische begeleiding.

  Schooljaar ’18-’19 is een overgangsjaar omtrent medisch schooltoezicht.

  1e kl >>> medisch toezicht op school samen met de ouders.

  2e kl >>> Leerkracht begeleidt de kleuters naar het medisch centrum in Terhagen.

  1e lj >>> georganiseerd op school, uitgevoerd door verpleegster.

  6e lj >>> georganiseerd op school, uitgevoerd door verpleegster.

  1e en 5e lj >>> Arts dient vaccinaties toe op school.

  ’18-’19: Medisch schooltoezicht 1e klklas organiseren op een woensdag. (voor de schooluren,

  In de namiddag eventueel tot 18u) Ouders kunnen ook zelf een afspraak maken met het CLB in

  Terhagen.

-Ondersteuningsnetwerk: Meer info + taakomschrijving.

- Kostprijzen: ° Prijs van abonnementen zijn verhoogd.

                       ° Soepproject en Tuttifrutti (fruit op school) loopt van herfst- tot paasvakantie.

                          >>> Kosten Tuttifrutti onderhandelingen met Lyons (aangezien geen bijdrage

                               meer via oudervereniging)

                               Fruit werd in het verleden 10 weken gesponsord door de overheid.

                          >>> Kosten Soepproject: sponsering Cummings en gemeente.

 

  Communicatie binnen OLVI: 

-De communicatie wordt geleid door de leden van de Raad van bestuur. Zij willen de school op

  een positieve manier naar buiten brengen.

-Vaststelling: Meerderheid van leerlingen basisschool stroomt door naar secundair van OLVI.

                      Minderheid van leerlingen basisschool stroomt door naar PTS, PIVA,

                      Sport Den brandt, kunstopleiding.

 

 

Beleidscontract CLB: 

-Ongewettigde afwezigheden gaan in stijgende lijn.

-CLB doet extra melding bij schoolverandering aan nieuwe school m.a.w. afwezigheden gaan mee.

-CLB volgt tuchtdossiers mee op. Hieromtrent nog duidelijkere afspraken maken. 

 

 Volgende vergadering schooljaar ’18-‘19: Di 02-10-18

                                              Di 12-02-19

                                              Di 18-06-19                                 


  

 

 

Verslag schoolraad 6 februari 2018

 Goedkeuring verslag 3 oktober ’17: 

OK  

 Telling 1 februari:  zie bijlage

- Totale stijging met 2 kinderen.

   Leerlingen lagere school:  + 7

   Kleuters:  - 5

- Maximum capaciteit: 500 leerlingen (50 lln per leerjaar)

   Ouderbevraging : zie bijlage

- Grootste actiepunt: VERKEER in schoolomgeving bv. Toezicht A 12, inrichting en aanleg

  fietspad … >>> Deze punten werden reeds doorgegeven aan het gemeentebestuur. Ze gaan deze

  bespreken en aandacht aan geven.

- Veel opmerkingen i.v.m. de speelplaats (situatie van voor de aanleg)

- Reacties over huiswerk zijn niet duidelijk a.d.h.v. deze bevraging >>> Wat bedoelen de ouders

   precies? Wordt er teveel of te weinig huiswerk gegeven? Moeten lln dit té zelfstandig maken?

   Nog verder bevragen aan ouders en dit uitwerken met het team.

- Ongeveer een reactie van 70% van de ouders.

- Bevraging aan ouderraad niet bepaald anoniem. Het gaat over een té kleine groep. Beter in de

  toekomst op een vergadering bespreken.

                                                                                                                                                                                             

 Speelplaats:    

- Straat verlichting was een probleem. Deze is ondertussen verwijderd en de werken zijn terug

  opgestart.

- Afwerking van ondergrond en afsluiting is haalbaar tegen het schoolfeest (24 maart ’18)

- Luifel is mogelijk wel een probleem. Deze zou dan later geplaatst worden.

 

 

 Aankopen : zie bijlage

- Lagere school: nieuwe methode wiskunde. Welke is nog niet bepaald.

- Totaal budget is lager dan vroeger.

 

 Babbelboom : 

- Dit project werd opnieuw goedgekeurd door de gemeente en zal gedurende het hele

  schooljaar verder lopen.

- In basisschool ’De kade’ en ‘secundair Olvi’ werd dit project ook opgestart.

- Op de vergadering hieromtrent waren enkel de vrije scholen aanwezig. Deze activiteit wordt

  dan ook in deze scholen georganiseerd.

- 3 x per maand Babbelboom (Nederlandse les) op dinsdagnamiddag

   1 x per maand Babbeltak (praatgroep) op dinsdagnamiddag

-Telkens 16/17 dames aanwezig.

- Deze dames boeken vooruitgang binnen de groep. Nu moet dit nog duidelijker worden buiten

   de groep.

 

  Refter: soep 

-Op dinsdagmiddag is er soepbedeling.

 Bij 4e / 5e / 6e leerjaar loopt dit goed.

       1e / 2e / 3e leerjaar is dit een wisselend succes , afhankelijk van de smaak. Jonge

       Moslimkinderen weigeren hier vaak van te eten.

-Communicatie beter op punt stellen en doorgeven aan ouders / kinderen dat de soep enkel

  met groentebouillon gemaakt wordt.

-Prijs van een refterbeurt is gestegen. Dit brengt negatieve reacties bij de ouders teweeg.

 >>> Het gaat hier om een prijsstijging voor het middagtoezicht en niet om het water dat de

      leerlingen drinken. Dit moet naar volgend schooljaar aangepast worden in het

      schoolreglement en enkel middag-TOEZICHT vermelden voor alle duidelijkheid.

 >>>Er is een idee om met een prijsvermindering te werken wanneer meerdere  kinderen

     uit eenzelfde gezin op school blijven eten. Nog geen concrete uitwerking hiervan.

 

 

Volgende vergadering: Di 19-06-18                      

Verslag schoolraad 3 oktober 2017

 Goedkeuring verslag 20 juni ’17:                                                                                                                                          -OK  

 

 Telling 1 september ’17:   

-Zie bijlage: reeds ontvangen tijdens vergadering.

-Telling 1 februari ’18 gaat nog positiever uitdraaien.

  Geboortejaar 2015, de huidige instapklas zit volledig vol met 50 inschrijvingen.

  Geboortejaar 2014, de huidige 1e kleuterklas zit ook volledig vol met 50 kinderen.

-We zien soms wel een verloop van leerlingen in onze school, maar ‘verhuis’ is vaak de oorzaak.

                                                                                                             

 Directie 2e graad :

- Rudi De Loenen was directeur Olvi 2e graad. Hij heeft vanaf 2017-2018 een andere functie in

  de onderwijssector.

-Els Verbeeck is huidig directeur Olvi 2e graad.

  Veerle Verbeecke is beleidsondersteuner.

                                                                                                                                                                            

 

 Ondersteuningsnetwerk :   

-Onze school is aangesloten bij Antwerpen Plus.

 Laura Flies is onze taakondersteuner. Zij was eerder als GON-begeleidster en werkzaam in

 onze school, dus m.a.w. we kennen elkaar.

-Leerlingen van type 4 vallen onder het ondersteuningsnetwerk met het BuO ‘Groenlaar’.

-Enkel leerlingen met een officieel attest / diagnose mogen ondersteund worden.

 Deze ondersteuning is dus niet toegankelijk voor iedereen daar deze testing zéér kostelijk is.

 Testen worden afgenomen door een multidisciplinair team zoals bv. COS, Kinderplaneet ….

 CLB komt alleen tussenbeide wanneer zij op de hoogte zijn van beperkte financiële middelen,

 maar mag zelf geen diagnose stellen.

  

 Nascholingen :  

- Zie bijlage: reeds ontvangen tijdens vergadering.

-Meeste aandacht gaat uit naar de prioriteiten die uit de doorlichting zijn gekomen.

  Bv. Taal, ZILL >>>> Hier wordt een werkgroep rond georganiseerd. Deze werken dingen uit en

        koppelen dit terug naar het personeel.

-‘Data geletterdheid’ >>>> dit is een nieuwe soort doorlichting. We verdiepen ons hierin en gaan

  na wat we moeten aanpassen/ kunnen laten vallen.

 Speelplaats : 

- Zie bijlage: reeds ontvangen tijdens vergadering.

- Op 15-01-’18 gaat de realisatie van het tweede deel van de speelplaats van start.

  Einde werken voorzien voor het schoolfeest, 24-03-‘18

- Wat houdt dit in? Plaatsing 2 tuinhuizen kleuterschool

                               Plaatsing 3 tuinhuizen lagere school

                               Rubber tegels blijven

                               Groene zone >>>> rioolbuis met heuvel, hutjes van wilgentakken

                               Aan het sportveld / kant park worden gekleurde panelen bevestigd

                               (Deze kleuren worden ook in afsluiting gebruikt)

                               Achter het sportveld wordt een stuk afdak geplaatst

-Tijdens de werken (vraag moet nog gesteld worden aan gemeente) een stuk van de   

  Eikenstraat gebruiken als speelplaats (?) alsook de speelplaats van de voormalige

  Jongensschool (reeds bevestigd)

 

  Babbelboom :

-Voortzetting tijdens eerste trimester schooljaar ’17-‘18

-Nadien mogelijke uitbreiding naar andere scholen toe / andere scholen er bij betrekken.

-Een externe persoon geeft deze les en dit in functie van ‘ouder zijn’ en contact opnemen

  met de school.

-Bespreking volgt eind december ’17 of begin januari ’18. Daarna evaluatie of dit wordt

  Voortgezet.

-Ouders van leerlingen die vorig jaar onze school verlieten (ex-6e leerjaar) hebben opnieuw

  gevraagd of zij mogen deelnemen. Dit kan zolang de groep niet te groot wordt.

  

  Middagtoezicht :

-Bijdrage van de ouders werd dit schooljaar verhoogd

  >>> meer kinderen = meer personeel = meer kosten

-Einde schooljaar ’17-’18 bekijken of de bijdrage van de ouders de kosten dekken.

  Mogelijk naar volgend schooljaar een vermindering toestaan bij 3e / 4e  kind (?)

-Oproep via Facebook >>> We zijn op zoek naar mensen die toezicht willen doen op de

  speelplaats.

 

 Oudervereniging :

-Voortbestaan wordt in vraag gesteld.

  Géén vrijwilligers meer te vinden.

  Géén nieuwe instroom vanuit de kleuterschool.

-Bespreken in Babbeltak om zo deze mensen te engageren.

  

Data volgende vergaderingen schooljaar ’17-‘18: Di 06-02-‘18

                                                       Di 19-06-‘18

Verslag schoolraad 20 juni 2016

  Goedkeuring verslag 16 februari’16:                                                                                                                                          -OK  

-Opmerking: Wanneer je geen lid bent van facebook kan je de foto’s die de klassen op fb zetten

  niet bekijken. Hier is geen oplossing voor.

-Pestformulier vanaf eind juni te raadplegen / gebruiken. Deze aanvragen komen dan

  rechtstreeks bij de directie.

Wijziging schoolreglement: 

-Omwille van het M-decreet wordt er bij inschrijving meer informatie aan de ouders gevraagd.

  Ouders ondertekenen deze inschrijving onder ontbindende voorwaarden. Wanneer er te weinig

  of onvoldoende informatie over het kind wordt gegeven , kan deze inschrijving teniet worden

  gedaan.   

-Ontslagnemende leden: Ludo Laureysens, Leo Lauriks, Bruno Struyf.  Nieuw lid: Tom Claes.

-CLB-medewerkers zijn dezelfde dan dit schooljaar.  

-Specifiek voor onze school: vanaf’16-’17 zal er enkel nog water gedronken worden op onze school

 (kraantjeswater). 

-We kunnen geen verse soep aanbieden op school. Er is heel wat te doen om wetgeving &

  attesten. Dit zou de kostprijs die we moeten doorrekenen aan lln de hoogte in jagen.   

-Wanneer ouders hun schoolrekeningen niet betalen, worden de kosten van aangetekende

  zendingen ten laste van de ouders gelegd. De gebruikelijke basisherinneringen blijven bestaan.  

Prioriteiten: 

-Schooljaar ’16-’17 ‘wereldoriëntatie’ volledig afwerken.

-Opstellen van regels & afspraken i.v.m. speelplaats en schoolgebouw.  Dit a.h.v. pictogrammen

  zodat deze duidelijk zijn voor iedereen.  

-Opstarten ‘taal’ dit met behulp van onze pedagogische begeleiding.

-Nieuwe leerplan: ZILL (zin in leren, zin in leven): Eerste info, hoe gaan we hier als school mee

  werken?

Lestijden:

-Telling op 1-10-’16 wegens herstructurering.

-Directie doet een prognose naar lestijden. Volgens de inschrijvingen ziet dit er positief uit.

-Op zoek naar 2 interims voor 6A & 6B omwille van zwangerschap.

Participatiedecreet:

-Geen vragen hieromtrent.

Bouw: 

-Op de planning staat nog de 3e en laatste uitbreiding van de speelplaats. Afwerking (hopelijk)

  voorzien tegen voorjaar ’17.

-Speeltijden worden uitgetest en geëvalueerd.

  Test: 8.30u – 13.30u: alle lln samen op afgesproken ruimtes.

           VM speeltijd: Lagere school (1-2-3-4-5-6)samen / kleuters >>>> op 2 momenten.

           NM speeltijd: 1-2-3 lagere / 4-5-6 lagere / kleuters  >>>> op 3 momenten.

Scholengemeenschap:

-Geen meldingen die op de werking van onze school invloed hebben.

Nieuwe schoollogo:

-Werd getoond aan de leden.

Opendeurdag:

-Zaterdag 3-09-’16 vanaf 14u.

-Wat staat er op de planning? 14u-17u Zoektocht doorheen onze school. Iedereen kan zo een

                                                             kijkje nemen in onze nieuwe huisvesting.

                                                14u- …. Kraampjes bemand door verschillende Boomse  

                                                            verenigingen vb. jeugdbewegingen, muziekschool,

                                                            harmonie, beukennootje, CC De steiger, bib,

                                                            oudervereniging, …

                                                14u- …. Drank- & eetgelegenheid.

Nieuwe directie:

-De Kade: Annemie Coopman

-Middenschool: 1e graad: Jan Smits

                        2e graad: Rudi De Loenen

                        3e graad  ???

-Algemeen directeur: Lucien Van Zwijnsvoorde

 Pensioen:

Werner Gebruers gaat op 30-06-’16 met pensioen

 

Data volgende vergadering schooljaar ’16-‘17: Di 11 okt ‘16

                                                     Ma 13 febr’17

                                                     Ma 19 juni’17

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.